Студенти

 1. График
 2. Уч. план и програма
 3. Държавен изпит
 4. Дипломиране
 5. Програма Еразъм+

ГРАФИК
на учебния процес за учебната 2015/2016 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2014/2015 1 14.09.2015 - 19.09.2015
Учебни занятия за зимен семестър 15 21.09.2015 - 22.12.2015
04.01.2016 - 16.01.2016
Коледна ваканция 2 23.12.2015 - 03.01.2016
Зимна изпитна сесия 3 18.01.2016 - 06.02.2016
Зимна поправителна сесия 1 08.02.2016 - 13.02.2016
Учебни занятия за летен семестър 15 15.02.2016 - 28.04.2016
09.05.2016 - 04.06.2016
Великденска ваканция 1 29.04.2016 - 08.05.2016
Лятна изпитна сесия 3 06.06.2016 - 25.06.2016
Лятна поправителна сесия 1 27.06.2016 - 02.07.2016
Годишна ликвидационна сесия 1 Седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2016/2017 г.

Празнични дни: 22.09.2015 г., 01.11.2015 г.,08.12.2015 г., 24-26.12.2015 г.(Коледа), 01.01.2016 г., 03.03.2016 г., 29.04.2016 г. (Разпети петък), 01 и 02.05.2016 г. (Великден); 06.05.2016 г., 24.05.2016 г., 06.09.2016 г., 22.09., 2016 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

I -II семестър на спец. “ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”

Дисциплина Контрол
Изпит Текуща
оценка
Курсов
проект
Курсова
работа
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
1 Висша математика I PBPECT01 - - -
2 Физика PBPECT02 - - -
3 Програмиране и използване на компютри I PBPECT03 - -
4 Материали и компоненти за електрониката PBPECT04 - - -
5 Техническо документиране PBPECT05 - -
6 Икономика PBPECT06 - - -
7 Технически английски I PBPECT07 - - -
8 Практикум по приложни програмни продукти PBPECT08 - - - -
9 Физическа култура PBPECT09 - - - -
ВТОРИ СЕМЕСТЪР
10 Висша математика II PBPECT10 - - -
11 Основи на електротехниката PBPECT11 - - -
12 Електрически измервания PBPECT12 - - -
13 Програмиране и използване на компютри II PBPECT13 - -
14 Полупроводникови елементи PBPECT14 - - -
15 Технически английски II PBPECT15 - - -
16 Практикум по монтаж и измерване на електронни елементи PBPECT16 - - - -
17 Физическа култура PBPECT17 - - - -
ТРЕТИ СЕМЕСТЪР
18 Анализ и синтез на логически схеми РВPCET18 - - -
19 Синтез и анализ на алгоритми РВPCET19 - - -
20 Аналогова схемотехника РВPCET20 - -
21 Програмни езици РВPCET21 - -
22 Въведение в Интернет технологиите РВPCET22 - - -
23 Приложна компютърна графика РВPCET23 - - -
24 Практикум по програмиране РВPCET24 - - - -
25 Физическа култура РВPCET25 - - - -
ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР
26 Операционни системи РВPCET26 - - -
27 Организация и микроархитектура на компютъра РВPCET27 - - -
28 Цифрова схемотехника РВPCET28 - -
29 Компютърна периферия РВPCET29 - - -
30 Конструкция и технология на електронна апаратура РВPCET30 - - -
31 Системи за управление на база от данни РВPCET31 - -
32 Практикум по автоматизация на проектирането в електрониката РВPCET32 - - - -
33 Физическа култура РВPCET33 - - - -
ПЕТИ СЕМЕСТЪР
34 Микропроцесорна техника РВPCET34 - -
35 Едночипови микропроцесорни контролери РВPCET35 - - -
36 Компютърно управляеми технологии РВPCET36 - - -
37 Компютърни мрежи РВPCET37 - -
38 Компютърни архитектури РВPCET38 - - -
39 Стандарти за управление на качеството и околната среда РВPCET39 - - -
40 Практикум по микропроцесорна техника РВPCET40 - - - -
ШЕСТИ СЕМЕСТЪР
41 Програмни среди РВPCET41 - - -
42 Тестване и диагностика на електронни схеми и системи РВPCET42 - - -
43 Избираема дисциплина от списък 1 - * *
44 Избираема дисциплина от списък 2 - - *
45 Избираема дисциплина от списък 3 - - *
46 Курсов проект по изучавана изборна дисциплина РВPCET46 - - -
47 Практикум специализиращ РВPCET47 - - - -

* Студентите изработват една курсова работа и един курсов проект по избор

СПИСЪК НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Избираемите дисциплини - Списък 1 (L1 - РBPECT 43)
L101. Компютърно интегрирано производство
L1O2. Автоматизация на електронното и дискретното производство
L1O3. Експертни системи и изкуствен интелект
Избираемите дисциплини - Списък 2 (L2 - РBPECT 44)
L201. Компютърно моделиране
L202. Сензори и сензорни устройства
L203. Електронни регулатори
L204. Токозахранващи устройства
Избираемите дисциплини - Списък 3 (L3 - РBPECT 45)
L301. Програмиране за .NET Framework
L302. Програмиране в Интернет
L303. Мултимедия и основи на WEB дизайна
L304. Информационни и интелигентни WEB технологии

СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ
летен семестър 2013/2014

Специалност „Приложна електронна и компютърна техника”
от 15.02.2014г. до 15.06.2014г.
удължен семестър
I курс II курс III курс

Методически указания за държавен изпит по специалността

Всички студенти в образователно квалификационната степен “Професионален бакалавър” приети от учебната 2002/03 година и по-късно в редовна и задочна форма на обучение полагат държавен изпит по специалността. До изпит се допускат семестриално завършилите студенти, успешно положили всички форми на контрол по учебен план. Графикът за провеждане на държавният изпит ежегодно се утвърждава от Ректора на ТУ по предложение на Директора на ОТК. Изпитната комисия за всяка специалност се утвърждава ежегодно от Ректора на ТУ по предложение на Директора на ОТК. В комисията се канят представители на организации потребители на кадри.
Изпитът е в две части:
 • практически, с продължителност до 6 астрономически часа
 • теоретичен, с продължителност до 4 астрономически часа.
Целта е студентите да покажат, че са усвоили и могат да прилагат в практиката основните за специалността познания, преподавани на лекции и проверявани в лабораторните упражнения, както и уменията придобити в практическите занятия. Изпитът се провежда по конспект приет от катедрения съвет и утвърден от Директора на ОТК. Конспектът се обявява 6 месеца преди провеждане на изпита.
Конспекти за Държавен изпит:

Практическа задача

Задача от База данни и програмиране

Всеки студент изтегля билет с индивидуална задача, която може да се реши на език по избор. Задачите са два типа:
 • създаване на приложение;
 • проектиране и реализиране на база от данни.
Решаването на всяка задача трябва да бъде документирано. Документацията трябва да съдържа:
 • трите имена на дипломанта, факултетния номер и датата на всяка страница;
 • текст на задачата;
 • блокова схема (където е подходящо) или схема на връзките между таблиците;
 • описание на работата (описание на функции или описание на таблици и полета);
 • код на програмата (за задачи от тип приложение).
В кода на програмата трябва да има коментари, описващи профила и предназначението на всяка функция.
При задачите от бази данни всяко поле трябва да има име на латиница, заглавие и описание на български.
Страниците да са номерирани. Документът да е естетически оформен и разпечатан. Последната страница да е подписана саморъчно.

задача от електроника

Всеки студент изтегля билет с индивидуална задача. Задачите могат да включват:
 • пресмятане на електронна схема;
 • изчертаване на електронна схема;
 • анализ и оптимизация на електронна схема с PSPICE;
 • проектиране на печатна платка;
 • налепване и пуск на електронна схема.
Изпълнението на всяка задача трябва да бъде документирано. Документацията трябва да съдържа:
 • трите имена на дипломанта, факултетния номер и датата на всяка страница;
 • текст на задачата;
 • описание на работата;
 • разпечатка на схема, спецификации, анализи и др.
Страниците да са номерирани. Документът да е естетически оформен и разпечатан. Последната страница да е подписана саморъчно.

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Програма „Еразъм+“ е новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. Основна цел на програмата е да се повиши качеството на образование и обмен на добри практики. Насочена е към студенти, обучаваща се като бакалаври, магистри и докторанти в редовна и задочна форма. В програмата участват държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция. От учебната 2015/2016 г., само за райони с одобрено финансиране от ЦРЧР, започва сътрудничество с институции от други райони на света. Повече информация за програмата може да се намери на сайта на ТУ-София – секция „Еразъм+“ http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html) и на http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/Erasmus/Erasmus+.pdf

Видове студентска мобилност

Програма „Еразъм+“ предлага два вида студентска мобилност: Мобилност с цел обучение (обучение в европейски университет, с който ТУ-София има сключен договор); Мобилност с цел практика - във висше училище или публична, или частна организация, с цел придобиване на специфични практически умения.

Продължителност на студентската мобилност

Програмата дава възможност на студентите да осъществят мобилност до 12 месеца във всяка една образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър, докторант, като студентът има възможност сам да прецени как да ги разпредели – обучение (продължителност от 3 до 12 месеца), практика (продължителност от 2 до 12 месеца), или комбинирано (продължителност от 3 до 12 месеца),.

Възможности за студентска мобилност

Участието в студентска мобилност може да бъде многократно и във всеки цикъл на обучение - бакалавърски, магистърски или докторски, като общата продължителност на мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.

Предходно участие в мобилност по секторна програма „Еразъм“ на програмата „Учене през целия живот“ се счита към общия брой месеци. (Например, ако студент-бакалавър е осъществил мобилност по програма „Еразъм“ за обучение, практика или и двете, и същата е била за период по-малък от 12 месеца, той има право да участва и в програма „Еразъм+“ за период равен на оставащите до 12 месеца, докато все още е бакалавър. За следващата образователна степен – има право на още 12 месеца.)

За програми за обучение, завършващи с една образователна степен – до 24 месеца

РАЗГЛЕДАЙ ФОТОГАЛЕРИЯ ЕРАЗЪМ