Студенти

 1. График
 2. Уч. план и програма
 3. Държавен изпит
 4. Дипломиране
 5. Програма Еразъм

ГРАФИК
на учебния процес за учебната 2015/2016 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2014/2015 1 14.09.2015 - 19.09.2015
Учебни занятия за зимен семестър 15 21.09.2015 - 22.12.2015
04.01.2016 - 16.01.2016
Коледна ваканция 2 23.12.2015 - 03.01.2016
Зимна изпитна сесия 3 18.01.2016 - 06.02.2016
Зимна поправителна сесия 1 08.02.2016 - 13.02.2016
Учебни занятия за летен семестър 15 15.02.2016 - 28.04.2016
09.05.2016 - 04.06.2016
Великденска ваканция 1 29.04.2016 - 08.05.2016
Лятна изпитна сесия 3 06.06.2016 - 25.06.2016
Лятна поправителна сесия 1 27.06.2016 - 02.07.2016
Годишна ликвидационна сесия 1 Седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2016/2017 г.

Празнични дни: 22.09.2015 г., 01.11.2015 г.,08.12.2015 г., 24-26.12.2015 г.(Коледа), 01.01.2016 г., 03.03.2016 г., 29.04.2016 г. (Разпети петък), 01 и 02.05.2016 г. (Великден); 06.05.2016 г., 24.05.2016 г., 06.09.2016 г., 22.09., 2016 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

I -II семестър на спец. “ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”

Дисциплина Контрол
Изпит Текуща
оценка
Курсов
проект
Курсова
работа
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
1 Висша математика I PBPECT01 - - -
2 Физика PBPECT02 - - -
3 Програмиране и използване на компютри I PBPECT03 - -
4 Материали и компоненти за електрониката PBPECT04 - - -
5 Техническо документиране PBPECT05 - -
6 Икономика PBPECT06 - - -
7 Технически английски I PBPECT07 - - -
8 Практикум по приложни програмни продукти PBPECT08 - - - -
9 Физическа култура PBPECT09 - - - -
ВТОРИ СЕМЕСТЪР
10 Висша математика II PBPECT10 - - -
11 Основи на електротехниката PBPECT11 - - -
12 Електрически измервания PBPECT12 - - -
13 Програмиране и използване на компютри II PBPECT13 - -
14 Полупроводникови елементи PBPECT14 - - -
15 Технически английски II PBPECT15 - - -
16 Практикум по монтаж и измерване на електронни елементи PBPECT16 - - - -
17 Физическа култура PBPECT17 - - - -
ТРЕТИ СЕМЕСТЪР
18 Анализ и синтез на логически схеми РВPCET18 - - -
19 Синтез и анализ на алгоритми РВPCET19 - - -
20 Аналогова схемотехника РВPCET20 - -
21 Програмни езици РВPCET21 - -
22 Въведение в Интернет технологиите РВPCET22 - - -
23 Приложна компютърна графика РВPCET23 - - -
24 Практикум по програмиране РВPCET24 - - - -
25 Физическа култура РВPCET25 - - - -
ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР
26 Операционни системи РВPCET26 - - -
27 Организация и микроархитектура на компютъра РВPCET27 - - -
28 Цифрова схемотехника РВPCET28 - -
29 Компютърна периферия РВPCET29 - - -
30 Конструкция и технология на електронна апаратура РВPCET30 - - -
31 Системи за управление на база от данни РВPCET31 - -
32 Практикум по автоматизация на проектирането в електрониката РВPCET32 - - - -
33 Физическа култура РВPCET33 - - - -
ПЕТИ СЕМЕСТЪР
34 Микропроцесорна техника РВPCET34 - -
35 Едночипови микропроцесорни контролери РВPCET35 - - -
36 Компютърно управляеми технологии РВPCET36 - - -
37 Компютърни мрежи РВPCET37 - -
38 Компютърни архитектури РВPCET38 - - -
39 Стандарти за управление на качеството и околната среда РВPCET39 - - -
40 Практикум по микропроцесорна техника РВPCET40 - - - -
ШЕСТИ СЕМЕСТЪР
41 Програмни среди РВPCET41 - - -
42 Тестване и диагностика на електронни схеми и системи РВPCET42 - - -
43 Избираема дисциплина от списък 1 - * *
44 Избираема дисциплина от списък 2 - - *
45 Избираема дисциплина от списък 3 - - *
46 Курсов проект по изучавана изборна дисциплина РВPCET46 - - -
47 Практикум специализиращ РВPCET47 - - - -

* Студентите изработват една курсова работа и един курсов проект по избор

СПИСЪК НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Избираемите дисциплини - Списък 1 (L1 - РBPECT 43)
L101. Компютърно интегрирано производство
L1O2. Автоматизация на електронното и дискретното производство
L1O3. Експертни системи и изкуствен интелект
Избираемите дисциплини - Списък 2 (L2 - РBPECT 44)
L201. Компютърно моделиране
L202. Сензори и сензорни устройства
L203. Електронни регулатори
L204. Токозахранващи устройства
Избираемите дисциплини - Списък 3 (L3 - РBPECT 45)
L301. Програмиране за .NET Framework
L302. Програмиране в Интернет
L303. Мултимедия и основи на WEB дизайна
L304. Информационни и интелигентни WEB технологии

СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ
летен семестър 2013/2014

Специалност „Приложна електронна и компютърна техника”
от 15.02.2014г. до 15.06.2014г.
удължен семестър
I курс II курс III курс

Методически указания за държавен изпит по специалността

Всички студенти в образователно квалификационната степен “Професионален бакалавър” приети от учебната 2002/03 година и по-късно в редовна и задочна форма на обучение полагат държавен изпит по специалността. До изпит се допускат семестриално завършилите студенти, успешно положили всички форми на контрол по учебен план. Графикът за провеждане на държавният изпит ежегодно се утвърждава от Ректора на ТУ по предложение на Директора на ОТК. Изпитната комисия за всяка специалност се утвърждава ежегодно от Ректора на ТУ по предложение на Директора на ОТК. В комисията се канят представители на организации потребители на кадри.
Изпитът е в две части:
 • практически, с продължителност до 6 астрономически часа
 • теоретичен, с продължителност до 4 астрономически часа.
Целта е студентите да покажат, че са усвоили и могат да прилагат в практиката основните за специалността познания, преподавани на лекции и проверявани в лабораторните упражнения, както и уменията придобити в практическите занятия. Изпитът се провежда по конспект приет от катедрения съвет и утвърден от Директора на ОТК. Конспектът се обявява 6 месеца преди провеждане на изпита.
Конспекти за Държавен изпит:

Практическа задача

Задача от База данни и програмиране

Всеки студент изтегля билет с индивидуална задача, която може да се реши на език по избор. Задачите са два типа:
 • създаване на приложение;
 • проектиране и реализиране на база от данни.
Решаването на всяка задача трябва да бъде документирано. Документацията трябва да съдържа:
 • трите имена на дипломанта, факултетния номер и датата на всяка страница;
 • текст на задачата;
 • блокова схема (където е подходящо) или схема на връзките между таблиците;
 • описание на работата (описание на функции или описание на таблици и полета);
 • код на програмата (за задачи от тип приложение).
В кода на програмата трябва да има коментари, описващи профила и предназначението на всяка функция.
При задачите от бази данни всяко поле трябва да има име на латиница, заглавие и описание на български.
Страниците да са номерирани. Документът да е естетически оформен и разпечатан. Последната страница да е подписана саморъчно.

задача от електроника

Всеки студент изтегля билет с индивидуална задача. Задачите могат да включват:
 • пресмятане на електронна схема;
 • изчертаване на електронна схема;
 • анализ и оптимизация на електронна схема с PSPICE;
 • проектиране на печатна платка;
 • налепване и пуск на електронна схема.
Изпълнението на всяка задача трябва да бъде документирано. Документацията трябва да съдържа:
 • трите имена на дипломанта, факултетния номер и датата на всяка страница;
 • текст на задачата;
 • описание на работата;
 • разпечатка на схема, спецификации, анализи и др.
Страниците да са номерирани. Документът да е естетически оформен и разпечатан. Последната страница да е подписана саморъчно.

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"

Секторна програма "Еразъм" е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

Основни цели

 • Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2010г.;
 • Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
 • Да подобри прозрачността и съпоставимоста на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
 • Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
 • Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
 • Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.

Право на участие от висшите училища в секторна програма "Еразъм" имат:

 • Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
 • Висши училища;
 • Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
 • Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации.

Студентската мобилност

Студентската мобилност с цел обучение на програма "Еразъм" предоставя възможност на студенти да се обучават от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година в европейска висша образователна институция - партньор на ТУ-София, в който се обучава студентът.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ERASMUS
КОНКУРС ЗА МЕСТА за учебната 2011/2012 г. - I фаза

На основание на подписани Двустранни договори между ТУ-София и съответните университети се обявяват конкурсни места за мобилност на студенти и докторанти от образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър, докторант за семестриално обучение или подготовка на дипломна работа / дисертация в области: (11) Mathematic and Informatics; (11.3) Informatics, Computer Sciences; (06) Engineering and Technology; (06.5) Electronic Engineering, Telecommunications.

Erasmus-координатор: проф. д-р Ради Романски (rrom@tu-sofia.bg)

Страна (Град) Университет Област Места Макс. престой Коментар
Greece (Arta) English Technological Educational Institution (TEI) of Epiros (Dept of Informatics & Telecommunications Technology)
http://www.teiep.gr/index.php
http://195.130.72.10/tei_en/index.php
11 2 6 месеца 1, 3
Slovakia (Zilina) English University of Zilina (Management Science and Informatics)
http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?ver=EN
http://www.fri.uniza.sk/
11.3 2 5 месеца 1, 3
The Netherlands (Leiden) English Leiden University (Leiden Institute of Advanced Computer Science)
http://studiegids.leidenuniv.nl/en/
11.3 3 5 месеца 2, 3, 4
Spain (Alcala) Spanish University of Alcala (Computing Faculty)
http://www.uah.es/
http://www.uah.es/politecnica/estudiantes/Foreign_students.html
11.3 2 5 месеца 5, 3, 4
The Netherlands (Delft) English Delft University of Technology (Computer Engineering Dept.)
http://ce.et.tudelft.nl/
06 2 5 месеца 2, 3, 4
Spain (Alcala) Spanish University of Alcala (Engineering Faculty)
http://www.uah.es/
http://www.uah.es/politecnica/estudiantes/Foreign_students.html
06.5 2 5 месеца 5, 3, 4
 1. Всеки университет има свои изисквания за прием на Еразъм-студенти и фиксирани срокове за предварителна регистрация при тях (достигащи до 5-6 месеца преди посещението), които задължително трябва да се изпълнят.
 2. Реалната продължителност на престоя се определя съгласно действащите нормативи в ТУ-София за съответната учебна година, но не може да е по-малък от 3 месеца.
 3. Коментар: 1 - подходящо за обучение на бакалаври след 4-ти семестър; 2 - подходящо за обучение на магистри; 3 - подходящо за дипломна разработка (бакалаври и магистри); 4 - подходящо за докторанти; 5 - обучение на бакалавър на испански език.
 4. За мобилност на бакалаври и магистри от ТУ-Делфт изискват да се представи международно-признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate).
Изисквания към кандидатите:
 1. Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: B/PB, M, PhD;
 2. Да са завършили 2 курс на образователно-квалификационна степен бакалавър;
 3. Общ успех над Добър (4,20) – съгласно академична справка или диплома за бакалавър;
 4. Добри езикови възможности. Степента на владеене на езика се проверява с изпит в ДЧОПЛ на ТУ – София, като оценката трябва е над Мн. добър (4,50) (завършили езикови гимназии или със сертификат се освобождават). За мобилност в ТУ-Делфт изисква международно признат сертификат за влаеене на език.
За участие се подават следните документи:
 • Заявление за участие в конкурса, придружено с Академична справка;
 • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета ;
 • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ-София и/или международно признат сертификат (вижте бележка "А" по-горе).

За справки се обръщайте:
Обща информация, условия, документи: http://www.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html
По академични въпроси: към координатора на договора
По организационни въпроси: към отдел „СВО”, тел. 965 25-95, 965 3046 - Д. Маргенова

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване по програма ERASMUS изтегли ТУК.

РАЗГЛЕДАЙ ФОТОГАЛЕРИЯ ЕРАЗЪМ