СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ+

На основание на подписани Двустранни договори между ТУ-София и съответните университети се обявяват конкурсни места за мобилност на студенти и докторанти от образователно-квалификационни степени бакалавър (B) /професионален бакалавър (PB), магистър (M), докторант (PhD) за семестриално обучение, практика или подготовка на дипломна работа / дисертация в области:(04)Business, Administration and Law;(054)MathematicsandStatistics; (061)Information and Communication Technologies; (071)Engineeringand Technology; (0712)Electricity and Energy; (0714)Electronics and Automation.

Обява за студентска мобилност (изтегли ТУК)

Erasmus-координатор:
проф. д.т.н. инж. Ради Романски (rrom@tu-sofia.bg), каб.1328, ТУ-София, тел.02 965 3295

Университети:

Бележка: Всеки университет има свои изисквания за прием на Еразъм-студенти и фиксирани срокове за предварителна регистрация при тях (достигащи до 5-6 месеца преди посещението), които задължително трябва да се изпълнят.

Изисквания към кандидатите:
(критерии и условия за участие са публикувани на адрес http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html)

  1. Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: B/PB, M, PhD;
  2. Да имат най-малко 2 заверенисеместъра от ОКС “бакалавър“;
  3. Минимален успех от следването не по-нисък от „добър“ (съгласно академична справка или диплома за бакалавър);
  4. Добри езикови възможности поне ниво В1 по Европейската референтна рамка за оценяване. От учебната 2015/2016 г. проверката на езиковата компетентност се извършва чрез системата Онлайн езикова подготовка (Online Linguistic Support - OLS) преди и в края на периода на мобилност. Онлайн проверката на езиковата подготовка е задължителна за всички кандидати за мобилност. Кандидатите попълват въпросник в онлайн режим, чрез линк, който получават на своя имейл адрес. Онлайн тест се попълва в следната хронология: (1) след селекция от факултетната комисия; (2) преди подписване на договор за обучение; (3) в края на мобилността (до 1 месец след приключване на мобилността). При показано ниво на езикова компетентност между А1 и В1 участникът задължително преминава онлайн езиков курс, генериран автоматично от системата OLS. Системата дава възможност за онлайн езиков курс за достигане на съответното ниво, изисквано в договора за двустранен обмен.
За стартиране на процедурата за мобилност се подават следните документи:
  • Заявление за участие в конкурса (изтегли ТУК), придружено с Академична справка;
  • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета;
  • Допълнително (при наличие) сертификат за присъдено ниво на езикова компетентност съгласно Европейската референтна рамка за оценяване (международно признат сертификат).

За справки се обръщайте:
Обща информация, условия и всички необходими документи по трите фази от мобилност:

По академични въпроси: към координатора на договора

По организационни въпроси: към офис „Еразъм+“, каб. 1255 (блок 1), тел. 02 965 26 55, В. Добрева (e-mail: vdobreva@tu-sofia.bg) и М. Витанска (e-mail: vitanska@tu-sofia.bg).

Cisco академия

CISCO АКАДЕМИЯ БОТЕВГРАД

Локалната Cisco академия на Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София започва обучава в КЕЕ - база Ботевград.

За контакти - Павлинка Радойска, тел. 0895589981


Студентски практики

В КЕЕ към ТУ-София стартира проект “Студентски практики”. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Повече информация и необходимите документите за участие можете да намерите на страницата на Студентски програми на КЕЕ.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се подписва от двете страни в срок до 12 календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката, но не по-късно от 7 календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение. Договорите се подaвaт за обработка след 20 число на текущия месец.

Университетска Информационна Система - Студент

Съдържа информация за студентите постъпили след 2002 година в Технически Университет - София по образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и специалист.

Можете да намерите лична информация, информация за Вашето студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки получени по време на следването.