Прием

КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА приема студенти за учебната 2015/2016 г. (държавна поръчка) в специалности:
„Приложна електронна и компютърна техника”
„Промишлена топлоенергетика”
„Електроенергетика - производство и разпределение”

Форми на обучение са редовна и редовна-удължен семестър. Заниятията са "без откъсване от работа" - събота и неделя плюс до 2 пъти годишно две седмици

Завършилите колежа придобиват oбразователна степен „Професионален бакалавър” и могат да продължат обучените си за "Магистър"

Дати за кандидат - студентската кампания:
до 25 август - Подаване на документи
26 август - Кандидат - студентски изпит
29 август - Обявяване на резултатите от изпита
30 август - Обявяване на първо класиране
от 31 август до 4 септември - записване на приетите студенти или потвърждаване на участието за второ класиране
6 септември - Обявяване на второ класиране
от 7 септември до 9 септември - записване на приетите студенти от второто класиране

Документи за кандидатстване:

Правилник за приемане на студенти в Колеж по енергетика и електроника

Класиране на приетите студенти:

Първо класиране

Държавен изпит

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:
Дата за поправителна сесия на ДИ практика - 12.09.2015 г. (събота) - 9:00 ч.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ТЕОРИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:
Дата за поправителна сесия на ДИ теория - 13.09.2015 г. (неделя) - 9:00 ч.

Конспект за Държавен изпит практика

Конспект за Държавен изпит теория

Държавен изпит - Теория, примерни въпроси

Cisco академия

CISCO АКАДЕМИЯ БОТЕВГРАД

Локалната Cisco академия на Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София започва обучение по CCNA1 на 8 март (неделя) 2015г. от 14 часа в компютърна зала 1 на КЕЕ - база Ботевград.

За контакти - Павлинка Радойска, тел. 0895589981


Студентски практики

В КЕЕ към ТУ-София стартира проект “Студентски практики”. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Повече информация и необходимите документите за участие можете да намерите на страницата на Студентски програми на КЕЕ.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се подписва от двете страни в срок до 12 календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката, но не по-късно от 7 календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение. Договорите се подaвaт за обработка след 20 число на текущия месец.

Студентски съвет

На 18.10.2014 г. в Л.зала 2 в сградата на КЕЕ към ТУ - София от 13:30 часа, се проведе събрание на студентите от 1, 2 и 3 курс при КЕЕ-база Ботевград , за избор на ново ръководство на студентски клуб към ТУ- София.

Протокол от събранието

Обекти в сферат на услугите и спорта вата отстъпки от 10% до 50% на студентите и преподавателите в КЕЕ база Ботевград.

Списък на обектите с отстъпки

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ

На основание на подписани Двустранни договори между ТУ-София и съответните университети се обявяват конкурсни места за мобилност на студенти и докторанти от образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър, докторант за семестриално обучение или подготовка на дипломна работа / дисертация в области: (11) Mathematic and Informatics; (11.3) Informatics, Computer Sciences; (06) Engineering and Technology; (06.5) Electronic Engineering, Telecommunications.

Erasmus-координатор: проф. д-р Ради Романски (rrom@tu-sofia.bg)

Университети:
 • Technological Educational Institution (TEI) of Epiros, Greece (Dept of Informatics & Telecommunications Technology)
 • University of Zilina, Slovakia (Management Science and Informatics)
 • Leiden University, The Netherlands (Leiden Institute of Advanced Computer Science)
 • Delft University of Technology, The Netherlands (Computer Engineering Dept.)
 • University of Alcala, Spain (Computing Faculty)
 • University of Alcala, Spain (Engineering Faculty)
Изисквания към кандидатите:
 1. Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: B/PB, M, PhD;
 2. Да са завършили 2 курс на образователно-квалификационна степен бакалавър;
 3. Общ успех над Добър (4,20) – съгласно академична справка или диплома за бакалавър;
 4. Добри езикови възможности. Степента на владеене на езика се проверява с изпит в ДЧОПЛ на ТУ – София, като оценката трябва е над Мн. добър (4,50) (завършили езикови гимназии или със сертификат се освобождават). За мобилност в ТУ-Делфт изисква международно признат сертификат за влаеене на език.
За участие се подават следните документи:
 • Заявление за участие в конкурса, придружено с Академична справка;
 • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета ;
 • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ-София и/или международно признат сертификат (вижте бележка "А" по-горе).
Заявление по образец
Университетска Информационна Система - Студент

Съдържа информация за студентите постъпили след 2002 година в Технически Университет - София по образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и специалист.

Можете да намерите лична информация, информация за Вашето студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки получени по време на следването.