Нова академична 2015/16 година

На 13 септември 2015 година в Колеж по енергетика и електроника - база Ботевград беше открита новата академична година. Сто двадесет и седем е общият брой на студенти, които се обучават в трите курса. Петдесет и шест са новозаписаните първокурсници, разпределени в четири групи.

Учебни занятия през зимен семестър са от 12.09.2015г. до 16.01.2016г. Коледната ваканция е от 23.12.2015г. до 03.01.2016г. Зимната изпитна сесия е от 18.01.2016г. до 06.02.2016г. Зимната поправителна сесия е от 08.02.2016г. до 13.02.2016г.

Cisco академия

CISCO АКАДЕМИЯ БОТЕВГРАД

Локалната Cisco академия на Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София започва обучение по CCNA1 на 8 март (неделя) 2015г. от 14 часа в компютърна зала 1 на КЕЕ - база Ботевград.

За контакти - Павлинка Радойска, тел. 0895589981


Студентски практики

В КЕЕ към ТУ-София стартира проект “Студентски практики”. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Повече информация и необходимите документите за участие можете да намерите на страницата на Студентски програми на КЕЕ.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се подписва от двете страни в срок до 12 календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката, но не по-късно от 7 календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение. Договорите се подaвaт за обработка след 20 число на текущия месец.

Студентски съвет

На 18.10.2014 г. в Л.зала 2 в сградата на КЕЕ към ТУ - София от 13:30 часа, се проведе събрание на студентите от 1, 2 и 3 курс при КЕЕ-база Ботевград , за избор на ново ръководство на студентски клуб към ТУ- София.

Протокол от събранието

Обекти в сферат на услугите и спорта вата отстъпки от 10% до 50% на студентите и преподавателите в КЕЕ база Ботевград.

Списък на обектите с отстъпки

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ

На основание на подписани Двустранни договори между ТУ-София и съответните университети се обявяват конкурсни места за мобилност на студенти и докторанти от образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър, докторант за семестриално обучение или подготовка на дипломна работа / дисертация в области: (11) Mathematic and Informatics; (11.3) Informatics, Computer Sciences; (06) Engineering and Technology; (06.5) Electronic Engineering, Telecommunications.

Erasmus-координатор: проф. д-р Ради Романски (rrom@tu-sofia.bg)

Университети:
 • Technological Educational Institution (TEI) of Epiros, Greece (Dept of Informatics & Telecommunications Technology)
 • University of Zilina, Slovakia (Management Science and Informatics)
 • Leiden University, The Netherlands (Leiden Institute of Advanced Computer Science)
 • Delft University of Technology, The Netherlands (Computer Engineering Dept.)
 • University of Alcala, Spain (Computing Faculty)
 • University of Alcala, Spain (Engineering Faculty)
Изисквания към кандидатите:
 1. Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: B/PB, M, PhD;
 2. Да са завършили 2 курс на образователно-квалификационна степен бакалавър;
 3. Общ успех над Добър (4,20) – съгласно академична справка или диплома за бакалавър;
 4. Добри езикови възможности. Степента на владеене на езика се проверява с изпит в ДЧОПЛ на ТУ – София, като оценката трябва е над Мн. добър (4,50) (завършили езикови гимназии или със сертификат се освобождават). За мобилност в ТУ-Делфт изисква международно признат сертификат за влаеене на език.
За участие се подават следните документи:
 • Заявление за участие в конкурса, придружено с Академична справка;
 • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета ;
 • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ-София и/или международно признат сертификат (вижте бележка "А" по-горе).
Заявление по образец
Университетска Информационна Система - Студент

Съдържа информация за студентите постъпили след 2002 година в Технически Университет - София по образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и специалист.

Можете да намерите лична информация, информация за Вашето студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки получени по време на следването.